Executive Members

Shri Achintya Kumar Nath

Shri Jayanta Kumar Dutta

Shri Anupam Choudhury

Shri Bhaskar Baruah

Shri Rajib Sarma

Shri Siddhartha Bhusan Baruah

Dr. Kiranmoy Das

Shri Hyder Ali Rymbai

Shri Utpal Panchanan